Sri Nama Ramayanam Gurinchi( శ్రీ నామ రామాయణం108 నామాల్లోనే మొత్తం రామాయణం గురించి )

శ్రీ నామ రామాయణం108 నామాల్లోనే మొత్తం రామాయణం గురించిబాల కాండము:

 శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామా

కాలాత్మక పరమేశ్వర రామా

శేషతల్ప సుఖ నిద్రిత రామా

బ్రహ్మాద్యమర ప్రార్థిత రామా

చండకిరణకుల మండన రామా

శ్రీ మద్దశరథ నందన రామా

కౌసల్యా సుఖవర్ధన రామా

విశ్వామిత్ర ప్రియ ధన రామా

ఘోర తాటకా ఘాతక రామా

మారీచాది నిపాతక రామా

కౌశిక మఖ సంరక్షక రామా

శ్రీమదహల్యోద్ధారక రామా

గౌతమముని సంపూజిత రామా

సుర మునివర గణ సంస్తుత రామా

నావిక ధావిత మృదు పద రామా

మిథిలా పురజన మోహక రామా

విదేహ మానస రంజక రామా

త్ర్యమ్బక కార్ముక భంజక రామా

సీతార్పిత వర మాలిక రామా

కృత వైవాహిక కౌతుక రామా

భార్గవ దర్ప వినాశక రామా

శ్రీమదయోధ్యా పాలక రామా

రామ రామ జయ రాజా రామా

రామ రామ జయ సీతారామ

 అయోధ్య కాండము:

 అగణిత గుణగణ భాషిత రామా

అవనీ తనయా కామిత రామ

రాకా చంద్ర సమానన రామా

పితృ వాక్యాశ్రిత కానన రామ

ప్రియ గుహ వినివేదిత పద రామ

తత్ క్షాలిత నిజ మృదుపద రామ

భరద్వాజ ముఖానందక రామ

చిత్ర కూటాద్రి నికేతన రామ

దశరథ సంతత చింతిత రామ

కైకేయీ తనయార్థిత రామ

విరచిత నిజ పితృ కర్మక రామ

భరతార్పిత నిజ పాదుక రామ

రామ రామ జయ రాజా రామ

రామ రామ జయ సీతా రామ

 అరణ్య కాండము

 దండకావనజన పావన రామ

దుష్ట విరాధ వినాశన రామ

శరభంగ సుతీక్షార్చిత రామ

అగస్త్యానుగ్రహ వర్ధిత రామ

గృధ్రాధిప సంసేవిత రామ

పంచవటీ తట సుస్థిత రామ

శూర్పణఖార్తి విధాయక రామ

ఖర దూషణ ముఖ సూదక రామ

సీతా ప్రియ హరిణానుగ రామ

మారీచార్తి కృదాశుగ రామ

వినష్ట సీతాన్వేషక రామ

గృధ్రాధిప గతి దాయక రామ

శబరీ దత్త ఫలాశన రామ

కబంధ బాహుచ్ఛేదన రామ

రామ రామ జయ రాజా రామ

రామ రామ జయ సీతా రామ

 కిష్కింధా కాండము

 హనుమత్సేవిత నిజపద రామ

నత సుగ్రీవాభీష్టద రామ

గర్విత వాలి సంహారక రామ

వానరదూత ప్రేషక రామ

హితకర లక్ష్మణ సంయుత రామ

సుందరా కాండము

కపివర సంతత సంస్మృత రామ

తద్గతి విధ్వ ధ్వంసక రామ

సీతా ప్రాణాధారక రామ

దుష్ట దశానన దూషిత రామ

శిష్ట హనూమద్భూషిత రామ

సీతా వేదిత కాకావన రామ

కృత చూడామణి దర్శన రామ

కపివర వచనాశ్వాసిత రామ

రామ రామ జయ రాజా రామ

రామ రామ జయ సీతా రామ

 యుద్ధ కాండము:

 రావణ నిధన ప్రస్థిత రామ

వానరసైన్య సమావృత రామ

శోషిత సరిదీశార్థిత రామ

విభీషణాభయ దాయక రామ

పర్వతసేతు నిబంధక రామ

కుంభకర్ణ శిరచ్ఛేదక రామ

రాక్షససంఘ విమర్దక రామ

అహి మహి రావణ చారణ రామ

సంహృత దశముఖ రావణ రామ

విధి భవ ముఖ సుర సంస్తుత రామ

ఖస్థిత దశరథ వీక్షిత రామ

సీతాదర్శన మోదిత రామ

అభిషిక్త విభీషణ నత రామ

పుష్పక యానారోహణ రామ

భరద్వాజాభినిషేవణ రామ

భరత ప్రాణ ప్రియకర రామ

సాకేత పురీ భూషణ రామ

సకల స్వీయ సమానత రామ

రత్నలసత్పీఠాస్థిత రామ

పట్టాభిషేకాలంకృత రామ

పార్థివకుల సమ్మానిత రామ

విభీషణార్పిత రంగక రామ

కీశకులానుగ్రహకర రామ

సకలజీవ సంరక్షక రామ

సమస్త లోకాధారక రామ

 ఉత్తరా కాండము:

 ఆగత మునిగణ సంస్తుత రామ

విశ్రుత దశకంఠోద్భవ రామ

సీతాలింగన నిర్వృత రామ

నీతి సురక్షిత జనపద రామ

విపిన త్యాజిత జనకజ రామ

కారిత లవణాసురవద రామ

స్వర్గత శంభుక సంస్తుత రామ

స్వతనయ కుశలవ నందిత రామ

అశ్వమేధ క్రతు దీక్షిత రామ

కాలావేదిత సురపద రామ

అయోధ్యక జన ముక్తిద రామ

విధిముఖ విభుధానందక రామ

తేజోమయ నిజరూపక రామ

సంసృతి బంధ విమోచక రామ

ధర్మస్థాపన తత్పర రామ

భక్తిపరాయణ ముక్తిద రామ

సర్వచరాచర పాలక రామ

సర్వభయామయ వారక రామ

వైకుంఠాలయ సంస్థిత రామ్

నిత్యానంద పదస్థిత రామ

రామ రామ జయ రాజా రామ

రామ రామ జయ సీతా రామ

COMMENTS

BLOGGER
పేరు

Actress Photo Gallery(యాక్ట్రెస్ ఫోటో గల్లెరీస్),404,Devotional(భక్తి & ఆధ్యాత్మికం),53,Health & Fitness(ఆరోగ్యం),61,Hot n Spicy Photo Stills (హాట్ ఫోటో స్టిల్స్),399,Latest News(లేటెస్ట్ న్యూస్),9,Latest Tech News & Gadgets(లేటెస్ట్ టెక్ న్యూస్ -గాడ్జెట్స్),14,Movie News( సినిమా వార్తలు),31,Video Trailers(వీడియో ట్రైలర్స్),6,Viral News & Videos(వైరల్ న్యూస్ &వైరల్ వీడియోస్),4,
ltr
item
Telugu-Latest News,Telugu Cinema News,Tollywood,Hot n Spicy Photos,Videos : Sri Nama Ramayanam Gurinchi( శ్రీ నామ రామాయణం108 నామాల్లోనే మొత్తం రామాయణం గురించి )
Sri Nama Ramayanam Gurinchi( శ్రీ నామ రామాయణం108 నామాల్లోనే మొత్తం రామాయణం గురించి )
శ్రీ నామ రామాయణం108 నామాల్లోనే మొత్తం రామాయణం గురించి
https://1.bp.blogspot.com/-i-gqs1nirow/Xx6qO9BATKI/AAAAAAAAB4E/yuslCv44cGgENntFRUhb_dafFFjhMGcwQCLcBGAsYHQ/s640/%25E0%25B0%25B6%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25B0%25E0%25B1%2580%2B%25E0%25B0%25A8%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AE%2B%25E0%25B0%25B0%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AE%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AF%25E0%25B0%25A3%25E0%25B0%2582108%2B%25E0%25B0%25A8%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AE%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25B2%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25B2%25E0%25B1%258B%25E0%25B0%25A8%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25AE%25E0%25B1%258A%25E0%25B0%25A4%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25A4%25E0%25B0%2582%2B%25E0%25B0%25B0%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AE%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AF%25E0%25B0%25A3%25E0%25B0%2582%2B%25E0%25B0%2597%25E0%25B1%2581%25E0%25B0%25B0%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%2582%25E0%25B0%259A%25E0%25B0%25BF.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-i-gqs1nirow/Xx6qO9BATKI/AAAAAAAAB4E/yuslCv44cGgENntFRUhb_dafFFjhMGcwQCLcBGAsYHQ/s72-c/%25E0%25B0%25B6%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25B0%25E0%25B1%2580%2B%25E0%25B0%25A8%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AE%2B%25E0%25B0%25B0%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AE%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AF%25E0%25B0%25A3%25E0%25B0%2582108%2B%25E0%25B0%25A8%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AE%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25B2%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25B2%25E0%25B1%258B%25E0%25B0%25A8%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25AE%25E0%25B1%258A%25E0%25B0%25A4%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25A4%25E0%25B0%2582%2B%25E0%25B0%25B0%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AE%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25AF%25E0%25B0%25A3%25E0%25B0%2582%2B%25E0%25B0%2597%25E0%25B1%2581%25E0%25B0%25B0%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%2582%25E0%25B0%259A%25E0%25B0%25BF.jpg
Telugu-Latest News,Telugu Cinema News,Tollywood,Hot n Spicy Photos,Videos
https://telugu.thecinesizzlers.com/2020/07/sri-nama-ramayanam-gurinchi-108.html
https://telugu.thecinesizzlers.com/
https://telugu.thecinesizzlers.com/
https://telugu.thecinesizzlers.com/2020/07/sri-nama-ramayanam-gurinchi-108.html
true
5147119826897992282
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy